תקנון פנימי 'כולנו חברים – נ נח'

(י' בטבת תשע"ג)

1. ההנהלה: ההנהלה היא למעשה קרן צדקה וחסד. היא זו ששולחת את החברים לכנסת, היא הגוף שינהל את הפעילות של הסיעה גם מחוץ לכותלי הכנסת. ההנהלה לוקחת אחראיות בהשתדלות מלאה על כל הנעשה מטעמה בכנסת ומחוצה לה. ההנהלה מורכבת מ-10 אנשים (שינויים נוספים ושינוי במספר החברים יתקבלו על דעת חברי ההנהלה). ההנהלה תהיה הגוף שיכריע בכל נושא מהותי בסיעת כולנו חברים ננח והמועמדים ינהגו לפי החלטותיה.

2. כל בעל תפקיד מטעם הסיעה מתחייב בזאת, שבאם ימצא אדם ראוי ממנו לשרת את עם ישראל או שמכל סיבה אחרת הוא יתבקש על ידי ההנהלה לפנות את כיסאו, הוא יעשה זאת בהבנה שמלכתחילה הוא קיבל תפקיד על סמך תנאי זה (ההנהלה תפעל במידת האפשר לפצות אותו כלכלית לתקופה מסוימת שייקבע בהמשך ע"י ההנהלה ובאישור בית הדין, או בכל מקרה לגופו) באפשרותו להגיש ערעור לבית הדין של הסיעה.

3. אין אדם יכול להציע את עצמו לתפקיד כלשהו בסיעה – לרבות מועמדות לכנסת – ואינו רשאי להתעקש על מקומו בכל דרך שהיא (משפטית, מחאתית) ומעשה כזה יחשב הפרה בוטה של תקנון זה וניגוד מהותי לרוח החברים, עם כל ההשלכות הנובעות מכך.

4. לכל חבר כנסת (ולכל תפקיד בכיר) יתלוו שני חברים צמודים מטעם הסיעה [המכונים: יועצים] ויחד הם יפעלו כצוות בעל כח שווה. מינוי שני החברים יהיה על ידי ההנהלה בהתחשבות להעדפותיו של הח"כ.
חבר הכנסת ושני יועציו, מהווים שלישיה כנ"ל, שלישיה זו כפופים להנהלה שיכולה להתערב ולשנות את החלטות השלישיה. עליהם יהיה לפעול בשקיפות מוחלטת (בהתאם לתנאים מגבילים מצד סודיות התפקיד).

5. כל בעל תפקיד בסיעה מתחייב בזאת להפקיד לחשבון הסיעה, סכום כספי, באופן שישאר לו מהמשכורת החודשית גובה שכר הממוצע במשק (ברוטו), כמובן שישארו ברשותו ההטבות הרבות שיקבל במסגרת עבודתו. הסכום שיופקד בחשבון ישמש להוצאות הסיעה, למטרות צדקה וחסד, דפוס והפצה, ולכל מטרה ראויה שיוחלט עליה בהנהלה.

6. אי קיום תנאים כל שהם בתקנון ישמש עילה להנהלה להוציא את בעל התפקיד משורות הסיעה.
לגבי ח"כ: כרגע החוק מאפשר לחבר כנסת להמשיך לפעול לבדו או לחבור למפלגות אחרות, ולכן ח"כ שיוצא משורות הסיעה יוכל לבחור לעצמו לעבוד כעצמאי, וההנהלה רשאית לא להכיר בו.
יצוין כי עלינו לפעול לתיקון החוק שיאפשר לכל מפלגה להחליף חבר כנסת מטעמה, בתנאים מסויימים.
במידה וישנה הבנה משותפת של הח"כ עם ההנהלה לחוסר התאמתו בעבודה, או שאינו חפץ לעבוד עצמאי ולעזוב את החברים, אזי ימונה אחר תחתיו לעבודה ולפעילות, והמועמד הנבחר ישמש בתפקיד ח"כ, רק באופן רשמי.

7. הסיעה באופן עקרוני איננה סקטוריאלית אלא בעד פעילות לטובת עם ישראל כולו, לרווחת כלל אזרחי המדינה, והשפעת אור על העולם כולו – על פי עצותיו של רבי נחמן מברסלב וברוח ישראל סבא, בע"ה. המטרה העיקרית של הרשימה: להביא את הדעת לתוך הכנסת – הדעת של ה'נחל נובע מקור חכמה' – רבנו נחמן (בחיזוק האמונה, בשמחה, וגם בכל הקשור לפשיטות ותמימות). חברי ההנהלה וכל בעלי התפקיד הממונים על ידה, נדרשים שלא תהיה להם התנגדות כלשהי ולא תתקבל שום אפשרות לערער נגד חוקי התורה הקדושה , שנפסקו בשולחן ערוך [ההנהלה תקבע לעצמה פוסק הלכה אמיתי ותיתן לו את מלא האחריות להכרעות הלכתיות] ולא תהיה להם שום התנגדות גלויה ושום אפשרות לערער על דבריו של רבנו הקדוש ר' נחמן מברסלב ותלמידו היקר ר' ישראל דב אודסר [בדברים המבוררים, שנכתבו ונאמרו במפורש].

8. נשים בסיעה: מבחינה עקרונית איננו מתנגדים שנשים יהיו בעלות תפקיד וגם תפקיד בכיר. אולם מאחר והתנהלות הסיעה נעשית בקשר של חברות ממשית, לא מתאפשר מכמה וכמה טעמים לצרף לסוג התנהלות כזה [הן מטעמי צניעות, פתיחות, והתחשבות בנשות החברים] . נלקח בחשבון שבעתיד, נפתח "עזרת נשים" ונקלוט בסיעה נשים בעלות עשייה ויכולת השפעה חיובית ומועילה, בניהול נפרד, ובדומה לניהול הקיים כרגע.

9. קבלת חברים חדשים מותנית בתשלום דמי חבר ע"ס 148 ? וחתימה על טופס הצטרפות .

10. כל חבר בתפקיד כלשהו יפעל בשקיפות מלאה ויודיע (רצוי מראש) על כל ראיון שניתן לתקשורת או אסיפה שכינס או יכנס.

11. יש לאסוף קבלות על כל הוצאה לטובת פעילות הסיעה, על מנת לקבל החזר. כולל הוצאות שהיו למטרת הקמת הסיעה. מי שפעילותו בשכר, ידאג לספק חשבונית/קבלה על שירותיו למפלגה.

12. תקנון זה הינו עוגן לצורך התחלתנו בפעילות ציבורית משותפת, על מנת לאפשר לסיעה לפתוח את החברות לקהל הרחב. ייתכנו הוספות בתקנון לתועלת הסיעה. כולל תקנות רוחניות בסיסיות.

בשם השם נעשה ונצליח
נ נח נחמ נחמן מאומן